Regulamin

Sklep internetowy e-Sklep FAXON Service prowadzony jest przez firmę:
FAXON Service Sp.J. Piotr Piaseczny Jerzy Tatys 45-309 Opole ul.Ozimska 153. Tel(+48 77) 455-20-88/89 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS 0000084991, NIP: PL7542589458, zwaną w dalszej części regulaminu: "Spółka".

SŁOWNIK POJĘĆ W REGULAMINIE:

Sklep Internetowy e-Sklep FAXON Service prowadzony jest przez Spółkę pod adresem internetowym www.sklep.faxon.opole.pl

Kontrahent osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service.

Konsument, Klient klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

Materiały wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service.

Koszyk opcja Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Treść cyfrowa dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, w szczególności są to: e-książki, programy, gry cyfrowe itp.

e-książki książki w wersji elektronicznej, które zapisane są w postaci plików PDF lub EPUB, bądź też w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep Internetowy e-Sklep FAXON Service. e-książki są sprzedawane lub udostępniane w postaci plików cyfrowych lub w postaci nośników pamięci typu płyty CD itp.

ang. zapis w języku angielskim

PDF (Portable Document Format) format pliku opracowany przez firmę Adobe Systems.

EPUB (ang. electronic publication) - format zapisu książki elektronicznej, którą można odczytać za pomocą aplikacji Adobe Digital Editions (ADE).

AADRM (ang.Adobe Adept Digital Rights Management) - system firmy Adobe Systems mający na celu zabezpieczenie przed nielegalnym rozpowszechnianiem. Adobe Digital Editions (ADE) - bezpłatna aplikacja firmy Adobe umożliwiająca czytanie plików PDF, EPUB chronionych systemem DRM (Digital Right Management).

Kupon podarunkowy pełni funkcję bonu towarowego w formie niematerialnej (kodu alfanumerycznego), uprawniającego do nabycia towaru lub usług w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service w kwocie odpowiadającej maksymalnie wartości nominalnej kuponu.
Kupon podarunkowy jest przypisywany do konta Klienta w momencie pierwszej płatności. Kupon przechodzi wówczas do postaci środków zgromadzonych na "Twoich środkach" w wartości nominalnej.

Twoje środki opcja Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service zawierająca informację o zgromadzonych środkach pochodzących z kuponu podarunkowego. Środki zgromadzone na Twoich środkach stanowią równowartość złotówek i umożliwiają opłacanie zamówień w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service. W ramach tej funkcjonalności Klient ma dostęp do historii dokonanych operacji na środkach.

Oprogramowanie użytkowe, gra komputerowa, programy komputerowe to oferowane oprogramowanie, które sprzedawane jest w postaci cyfrowej lub kodu aktywującego oferowany przez Sklep Internetowy e-Sklep FAXON Service program/grę.

Dział Obsługi Klienta biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu +48 77 455 20 88
Punkt odbioru osobistego adres siedziby Spółki, tj.: FAXON Service Sp.J. Piotr Piaseczny Jerzy Tatys 45-309 Opole ul.Ozimska 153. Tel(+48 77) 455-20-88/89

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego e-Sklep FAXON Service nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami §2 regulaminu.

7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Serwis Przelewy24 jest jednym z wielu serwisów internetowych poznańskiej Grupy DialCom24, w ramach której PayPro SA - Agent Rozliczeniowy prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014, wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z Dialcom24 Sp. z o.o - Agentem Płatniczym pod numerem nr IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/).
Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

§2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service, są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service

1. Logowanie do Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka "Twoje konto").

2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service widoczny jest nick Klienta lub imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.

3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service oraz zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service, w której zostały zamieszczone - wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).

4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób,
b) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego,
c) zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela Spółce nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Spółkę z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Spółki. Klientowi z tytułu udzielenia Spółce powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.
d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Spółki na pierwsze wezwanie Spółki.

5. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

6. Spółka uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service.

7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy e-Sklep FAXON Service nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Spółka nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.

8. Spółka, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Spółkę za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Spółka niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim.

9. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień §9 regulaminu.

10. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia.

11. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:

a) loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta,
b) kodu przypisanego do kuponu podarunkowego. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Spółka nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do kuponu podarunkowego Klienta z przyczyn nie leżących po stronie Spółki, w tym w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy kodu przypisanego do przedmiotowego kuponu.

§4 Informacje o oferowanym asortymencie

1. Informacje o asortymencie dostępnym w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service:

a) zawierają podatek VAT, z uwzględnieniem informacji o kwocie netto i podawane są w złotych polskich,
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service,
b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "Do koszyka" (lub równoznaczny),
c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu),
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT,
g) kliknąć przycisk "Potwierdź zamówienie", w zależności od wyboru formy płatności,

3. W przypadku płatności z góry - opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi - w zależności od jego wyboru:

a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą),
b) z możliwością odbioru osobistego w siedzibie Spółki.

4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Ebook w postaci pliku, Album mp3, Utwór mp3 lub Gra Cyfrowa, przedmiot zamówienia zostaje zapisany na koncie Klienta w ramach Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service w sekcji "Twoje konto" (zakładka "eBiblioteka"). Klient po zalogowaniu do Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service może pobrać go na swoje urządzenie elektroniczne.

5. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji Pomoc na stronie Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service.

6. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

8. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.

9. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej,
b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską,
c) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego do Punktu Odbioru.

10. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia),
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

12. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Spółki), Spółka dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w §11 regulaminu.

13. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka może anulować zamówienie w całości.

14. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 12-13 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w §12 regulaminu.

15. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§6 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu, aż do momentu nadania przez Spółkę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce "Twoje konto"). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji dostawy do Punktu Odbioru), lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w §12 regulaminu.

2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service w zakładce "Twoje konto" lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Działu Obsługi Klienta.

§7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a) gotówką - podczas osobistego odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie Spółki, kuponem podarunkowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę, lub przelewem bankowym,
b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service,
c) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, kuponem podarunkowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę, a także za pośrednictwem środków zgromadzonych w zakładce "Twoje środki". W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę, kuponem podarunkowym. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.

4. Klient nie ma możliwości zapłacenia za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

5. Każdorazowo środki gromadzone przez Klienta w ramach "Twoich środków" nie mogą przekroczyć równowartości 5000 (pięć tysięcy) PLN.

7. Klient może zapłacić za zamówienie z góry korzystając zarówno: ze środków zgromadzonych na "Twoich środkach" lub z kuponu podarunkowego i przelewu bankowego lub ze środków zgromadzonych na "Twoich środkach" lub z kuponu podarunkowego i karty płatniczej. Powyższe formy płatności mogą być łączone, ale z każdego sposobu zapłaty Klient może skorzystać tylko raz w ramach danego zamówienia (za wyjątkiem płatności kuponem podarunkowym).

8. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service.

9. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§8 Czas realizacji zamówień

1. Spółka zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, do Punktu Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§9 Warunki reklamacji

1. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) dni od dnia wydania produktu Klientowi.

2. Spółka w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji.

4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Spółki (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).

5. W przypadku, gdy produkt odebrany został osobiście, reklamacje należy składać również osobiście.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta - Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

§10 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki,
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień §9 regulaminu.

§11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

a) kontaktując się z Działem Obsługi Klienta,
b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia - jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta, tekst jednolity z dnia 24.06.2014r., Dz.U. z 2014r., poz.827):

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism,
e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust.2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie.

5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami §12 regulaminu.

6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy dostarczając przedmiot zamówienia na adres Spółki.

8. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§12 Zwrot należności Klientom

1. Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej,
c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane osobiście i było uprzednio opłacone z góry,
d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na:

a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) - jeśli zamówienie było opłacone:
- z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej,
- przy odbiorze u kuriera lub na poczcie
Klient może wyrazić zgodę na ekspresowy zwrot pieniędzy poprzez złożenie właściwej dyspozycji za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta lub zaznaczenie odpowiedniej opcji w koncie Klienta ("Twoje konto"). W takim wypadku zwrot pieniędzy następuje jedynie bezpośrednio na "Twoje środki". Z ekspresowego zwrotu pieniędzy mogą skorzystać tylko Klienci, którzy dokonali płatności za zamówienie z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej.
b) "Twoje środki" - jeśli zamówienie było opłacane za pomocą: - kuponu podarunkowego lub środków zgromadzonych na "Twoich środkach". Spółka zwróci należną kwotę na "Twoje środki".

4. Jeśli zamówienie było opłacane za pomocą różnych form płatności (np. za pomocą karty płatniczej i "Twoich środków") to zwrot nastąpi proporcjonalnie i za pomocą form, z jakich skorzystano dokonując płatności. W przypadku częściowego zwrotu za zamówienie opłacone za pomocą różnych form płatności pieniądze zostaną zwrócone w pierwszej kolejności w formie kuponu podarunkowego lub w formie środków zgromadzonych w zakładce "Twoje środki" na koncie Klienta lub w innej formie z wykorzystanych form płatności, jeśli Klient zdecyduje inaczej. W przypadku częściowego zwrotu za zamówienie jeżeli Klient nie dokona żadnego wyboru, należność zostanie zwrócona w formie środków zgromadzonych na "Twoich środkach" lub w formie kuponu podarunkowego.

5. W przypadku, gdy Klient zapłacił za zamówienie kuponem podarunkowym Spółka zwróci należną kwotę w formie kuponu podarunkowego o wartości transakcji.

6. Jeśli zamówienie było opłacone z "Twoich środków" (zasilonych za pomocą karty płatniczej lub przelewem) to pieniądze będą zwracane na "Twoje środki".

7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

8. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w siedzibie Spółki, osobiście:

a) zostało opłacone przy odbiorze - zwrot należności nastąpi w siedzibie Spółki,
b) zostało opłacone z góry - zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4.

9. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej lub kuponu podarunkowego, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Spółki zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§13 Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej "Promocjami"). Promocje dzielą się na:

a) promocje produktowe - obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu,
b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze,
c) pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji,
d) zestawy promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.

2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w siedzibie Spółki.

6. W przypadku braku w siedzibie Spółki któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Spółka poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu.

7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w §11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§14 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service.

2. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w §15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka "Twoje konto").

4. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w §3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§15 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce "Twoje konto" (odnośnik "Newsletter"). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę w swoim imieniu.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce "Twoje konto" (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.

§16 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Ceny podane w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą obowiązywać przy sprzedaży bezpośredniej.

5. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz przepisy Ustawy z dnia 30.05.2014r. prawa konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014r., Dz.U. z 2014r., poz.827).

6. Nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone - na podstawie przepisów Ustawy "Prawo własności przemysłowej" (Dz.U. nr 119 z 2003r. poz.1117).

7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na gromadzenie przez Spółkę automatycznych statystyk obecności i aktywności w Sklepie Internetowym e-Sklep FAXON Service. Dane te mogą zostać wykorzystane jedynie do analizy aktywności Klientów bez udostępniania innym podmiotom i osobom fizycznym.

8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy e-Sklep FAXON Service korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

9. Spory powstałe między Klientem, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

10. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z przyczyn organizacyjnych i technicznych oraz prawnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego e-Sklep FAXON Service zmienionej treści regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wprowadzeniem zmian regulaminu realizowane są według postanowień dotychczasowych tj. z chwili zawarcia transakcji.

11. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opieszałość w dokonywaniu zakupów oraz szkód zdrowotnych wynikających z długotrwałego przyglądania się ofercie Spółki oraz innych problemów związanych z analizowaniem przyszłych korzyści z zakupów w aspekcie wymogów prawa polskiego, które zmusza do tworzenia treści nie czytanych przez kogokolwiek i w jakimkolwiek zakresie, a powodujących możliwość zastraszania przez nieudolnych prawników, którzy poza pisaniem absurdalnych regulaminów obsługi młotka i sklepu internetowego nie potrafią nic ponadto.

12. Spółka oświadcza, że życzy udanych zakupów w zgodzie z kodeksem spółek handlowych, kodeksem cywilnym, prawem segregacji śmieci z późniejszymi zmianami - tekst jednolity nie istnieje.


KONIEC

Twój adres IP: 3.236.116.27
Copyright © 2024 e-Sklep FAXON Service * Strona firmowa: faxon.pl